Zanda Puče

 

Manas darbības jomas ir grafika, digitālā grafika, foto, video, instalācijas, pēc nepieciešamības fotogrāfiju pēcapstrāde, video montāža, web baneru veidošana, 3D modelēšana. Katrā no tām es meklēju jaunas izteiksmes formas un iespējas. Man ir izpratne par mūsdienīgu grafiskā dizaina estētiku, darbu pareizu sagatavošanu drukai. Interesē dažādu materiālu kombinācijas (fotogrāfijas, objekti, teksts), mākslas darbu novietojums vidē: iekštelpā un ārtelpā. Labi pārzinu grafiskā dizaina pamatprincpus, ko pielietoju savā radošajā praksē.

Savās izstādēs, izmantojot pagātnes liecības, veicot izzūdoša laika un kultūrvēstures izpēti, savienoju materiālo ar nemateriālo pasauli – patiesi un emocionāli paceļot tās jau citā līmenī, līdz lietas kļūst spēcīgas un sāk ietekmēt cilvēku prātus. Māksla spēj mainīt indivīda un sabiedrības dzīvi, tā ir unikāls saziņas veids, kas ietver visu cilvēcisko pieredzes gammu un piesaista emocionāli, intelektuāli, un arī praktiski. Līdzdalība dod iespēju tikt sadzirdētam, palīdz cilvēkiem attīstīt radošumu (dažādās jomās), empātiju, spēju risināt problēmas un uzņemties risku.

Šovasar sadarbībā ar biedrību Siguldas Mākslu serpentīns pētu, kā skan Latvijas zeme Alūksnē Vidzemes plānošanas reģiona un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītajā projektā Latvijas zemes skaņas.Alūksne. Siguldas novada pašvaldības kultūras un izglītības projektu konkursos ir novērtētas un atbalstītas manas idejas – šī gada projekts Sveicieni no Siguldas! – pamarku un pastmarku sērija Siguldas 810.gadei; personālizstādes EX-libri Art Voyage un Medības (2016.), kas 2017.gadā novērtētas ar Siguldas novada Gada balvu kultūrā; personālizstādes Mūsu mājas stāsti (2015.) un Pārceltuve (2014.). Kopš 2016. gada darbojos arī Siguldas novada Kultūras konsultatīvajā padomē.

I'm interested in drawing, printmaking, digital graphics, photography, video and installation, if necessary also phototography post-processing, video editing, web banner creation and 3D modeling. In each of them I'm looking for new forms of expression and opportunities. I have an understanding in contemporary graphic design aesthetics, I do work preparation for printing. I'm interested in combining different materials (photographs, objects, text), artwork interaction with environment: indoor and outdoor space. I'm familiar with graphic design key principles, as I use them in my creative practice.

In my exhibitions I use testimonies of the past, researching a discontinuous time and cultural history. I connect the material with the intangible world – bringing it up to another level, truly and emotionally, until things become strong and begin to affect people's minds. Art is capable of changing the life of an individual and society, it is an unique way of communication that embraces the entire range of human experience and attracts emotionally, intellectually, and practically. Participation provides an opportunity to be heard, helps people develop creativity (in different areas), empathy, ability to solve problems and take risks.

This summer, in cooperation with the association "Sigulda Arts Serpentine", I research, how does the soil of Latvia sound in Alūksne in the project "Soil Sounds of Latvia. Alūksne" supported by the Vidzeme Planning Region and the State Culture Capital Foundation of Latvia. My ideas have been evaluated and supported in the culture and education project contests by Sigulda City Council – this year's project "Greetings From Sigulda!" – a series of postcards and stamps for Sigulda 810 year anniversary; exhibitions "EX-libri Art Voyage" and "Hunting" (2016) , rated by the Sigulda region Annual Award for Culture in 2017; exhibition "Stories of Our House" (2015) and exhibition "Ferry-Boat" (2014). Since 2016, I have been working at the Sigulda Region Cultural Advisory Board.

 

Izglītība / Education

2014 – 2016                  Art Academy of Latvia, Department of Graphic Art (M.A.), LV

2013 - 2014                   ISSP Photography School 2013/2015, LV

2011 – 2014                   University of Liepaja, New Media Art (B.A.), LV

Kursi / Courses / Meistardarbnīcas / Masterclasses

6.-8.05.2016                 ISSP and Stockholm School of Economics photo journalism and video-making workshop, Riga, LV

25.-29.11.2015               Masterclass From Shutter Click To Photograph Their Own Hands, tutor A.Grants, Cesis, LV

21-24.02.2014               FEJS Latvia Photojournalism Winter School, Riga, LV

03-07.2013                    Bauhaus-Universität Weimar, Faculty of Media Art & Design, DE

04.-12.08.2012              ISSP International Summer School of Photography 2012, Kuldiga, LV

26.-29.05.2011              ISSP Documentary Photo-essay: Stories From Kuldiga, Kuldiga, LV

Personālizstādes / Solo exhibitions

2016                              HUNTING, Nature Conservation Agency former visitor center, Sigulda, LV

2016                              EX-libri Art Voyage, Sigulda Library Exhibition Hall, Sigulda, LV

2015                              Stories of Our House, Sigulda Cultural Centre Exhibition Hall, Sigulda LV

2014                              Ferry-Boat, Sigulda Railway Station, Sigulda, LV

Grupu izstādes / Group exhibitions

2016                               Art Academy of Latvia M.A. graduate exhibition Uncertain Border, Art Academy of Latvia, Riga, LV

2016                               Exhibition Dialogas of Sigulda region artists, gallery Kurhauzo, Birštonas, LT

2016                               Art Academy of Latvia Department of Graphic Art (M.A.) Graduate Exhibition News From the Past, Riga, LV

2015                               ISSP School Graduate Exhibition 2015 Lost / Found, gallery NOASS, Riga, LV

2013                               Survival Kit / Umeå 2013 residency exhibition, gallery Verkligheten, Umeå, SE

2013                               Exhibition Summaery, Bauhaus Univer­sity, Weimar, DE

2012                               International Summer School of Photography 2012, Kuldiga Town Exhibition Hall, Kuldiga, LV

2012                               Diena Photography Awards 2011 top 100 works, Riga Art Space Exhibition Hall, Riga, LV

2011                               Documentary Photo-essay: Stories From Kuldiga, Museum of Kuldiga, Kuldiga, LV

Rezidences / Residences

8.-24.07.2016                Art Group ROKU residency ROJA LAB 2016, Roja, LV

19.-29.09.2013              Latvian Centre for Contemporary Art (LCCA) Survival Kit / Umeå 2013 residency, Tärnamo, SE

 

Kontakti / Contacts

zandapuce [at] gmail.com

Built with Berta.me