Zanda Puče

 

Mākslinieka grāmata: 28x24 cm (izdevums 1/8). 15 darbu sērija: sietspiede, 1 x 100x70 cm; litogrāfija, 7 x 28x48 cm; litogrāfija; 3 x 28x21 cm; litogrāfija, 1 x 18x24 cm; litogrāfija, 1 x 18x13 cm, digitālā druka, 2 x 28x48 cm 

Artist's book: 28x24 cm (edition 1/8). 15 work series: screenprint, 1 x 100x70 cm; lithography, 7 x 28x48 cm; lithography; 3 x 28x21 cm; lithography, 1 x 18x24 cm; lithography, 1 x 18x13 cm, digital print, 2 x 28x48 cm 

Order prints at NOAR

Olga (2016)

Visspilgtāk kādu cilvēku mums atgādina tieši tas, ko esam aizmirsuši. Tieši tāpēc labākā mūsu atmiņas daļa mājo ārpus mums – lietaina laika vēsmā, kādas istabas noslēgtības gaisā vai tikko iekurta kamīna smaržā. (Prusts.)

Grafikas darbu sērija un mākslinieka grāmata Olga ir veltīta manai vecvecmāmiņai, šuvējai Olgai Vilhelmīnei Ķirulei. Lai gan viņu neatceros, mēģinu rekonstruēt viņas personību un dzīves telpu stāstā, fotogrāfijās un vēstulēs. Vadoties pēc Prusta metodes, savienoju savā prātā izkaisītās atmiņas, iedomu tēlus un citu cilvēku atmiņas par viņu, –līdzīgi kā šuvēja veido tērpu no piegrieztņu gabaliņiem. Šūšanas procesā, tāpat kā grafikas tehnikās, ir līdzāspastāvošs un klātesošs laiks. Sietspiedes, litogrāfijas un digitālās drukas tehnikās veidotie darbi veidoti, balstoties uz 20.gs. 60.-90. gadu grafikas estētiku – laiku, kurā dzīvoja Olga Vilhelmīne Ķirule.

Mākslinieka grāmata Olga 24x28 cm (izdevums 1/8, leporello, 16 lpp) sastāv no dažādiem fizikālajiem elementiem: drukas krāsas – melna, sēpija, sarkans, balts; papīra – Munken print White, svars 150 g/m2, blīvums (~1,2 mg), gluda virsma, dzeltenīga krāsa; cietā vāka ar Canson Edition 250 g/m2 litogrāfijas papīru; ielocīta zīdpapīra vāka iekšpusē un grāmatas iekšlapās, caurredzamība (30 %), svars 20 g/m2; avīzes papīra, caurredzamība (70 %), svars 40 g/m2 un kettle stitch nošuvuma. Grāmatu papildina teksta burtnīca 24x28 cm (izdevums 1/8).

Grāmatā ir leporello veida elementi – lapas tiek šķirtas pa diviem līdz trim atvērumiem un stiprinātas pie vāka. Tas sniedz iespēju atsevišķas grāmatas daļas skatīt kā notinumu. Grāmatas iekšdaļu veido fotogrāfijas un telpiski elementi – pop-up telpas makets, vēstules, griezti audumu raksti un izlokāma piegrieztne. Attēlu secība ir pakārtota dzīves ciklam, sākot ar māju Gāles ielā 15, Siguldā, Latvijā, kurā dzīvoja Olga Vilhelmīne Ķirule. Viņas vārda burti ir klātesoši katrā lappusē, izmantojot fontu Soleil.

Teksta burtnīca: 25x22 cm (izdevums 1/8)

Text book: 25x22 cm (first edition 1/8)

"And as Habit weakens every impression, what a person recalls to us most vividly is precisely what we had forgotten. That is why the better part of our memory exists outside ourselves, in a blatter of rain, in the smell of an unaired room or of the first crackling brushwood fire in a cold grate." (Proust.)

Graphics series and the artist's book is dedicated to my great-grandmother, seamstress Olga Vilhelmīne Ķirule. Although, I don't remember her I try to reconstruct her personality and living space in the story, photographs and letters. According to Proust's method I compound scattered memories in my mind, fictional characters and other people memories of her – as seamstress form costume out of dress pattern pieces. In the sewing process, as well as in graphics techniques time is coexistent and present. Silkscreen, lithography and digital print works are made on the basis of 20th century 60-90's graphic aesthetics – at the time when Olga Vilhelmīne Ķirule lived.

Latvijas Mākslas akadēmijas Grafikas nodaļas (M.A.) absolventu izstāde News From The Past, bijusī LNB ēka, Rīga, 2016. Īpašs paldies maģistra darba vadītājam prof. Jurim Petraškevičam un litogrāfijas pasniedzējam Anatolijam Šandurovam! 

Art Academy of Latvia Department of Graphic Art (M.A.) Graduate Exhibition "News From The Past", ex-Latvian National Library building, Riga, 2016. Special thank you to Master's thesis supervisor Prof. Juris Petraškevičs and master of lithography – Anatolijs Šandurovs!

The artist's book "Olga" (28x24 cm, leporello, 16 pages) dummy consists of a variety of physical elements: print colors – black, sepia, red, white; paper – "Munken Print White", weight 150 g/m2, density (~1.2 mg); hard cover with "Canson Edition" 250 g/m2 paper and cardboard; folded tissue paper inside the book, transparency (~30%), weight ~20 g/m2; newspaper, transparency (~70%), weight ~40 g/m2. Inside the book is a text copybook (25x22 cm, loop stiched binding, font "Soleil") composed by author in Latvian (english translation is considered).

The book is made as a leporello – leaves are fastened on the book lid and this enables to see the book as the unrolling. Book components consists of lithographs and three-dimensional elements – a pop-up model of a room, hand-written poems, cut weaves and flexed pattern of tissue paper and a letter. Image order is dependent to the life cycle starting with the house in Latvia where Olga Vilhelmīne Ķirule lived. Her name and surname letters are present on almost every page using font "Soleil".

Latvijas Mākslas akadēmijas maģistra programmas diplomandu izstāde Neskaidrā robeža, LMA izstāžu zāle, Rīga, 2016

Art Academy of Latvia M.A. graduate exhibition "Uncertain Border", Art Academy of Latvia, Riga, 2016

Built with Berta.me