Juhan Jurss ( 1874 – 1957, Tomska). Personal archive

Juhan Jurss ( 1874 – 1957, Tomska). Personal archive

Sigulda ferry, early 20th century. Postcard collection by Egils Jemeljanovs

Sigulda ferry, early 20th century. Postcard collection by Egils Jemeljanovs

Sigulda ferry, 1934. Postcard collection by Egils Jemeljanovs

Sigulda ferry, 1934. Postcard collection by Egils Jemeljanovs

Sigulda ferry, early 20th century. Postcard collection by Egils Jemeljanovs

Sigulda ferry, early 20th century. Postcard collection by Egils Jemeljanovs

Sigulda ferry, early 20th century. Postcard collection by Egils Jemeljanovs

Sigulda ferry, early 20th century. Postcard collection by Egils Jemeljanovs

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

  Juhan Jurss ( 1874 – 1957, Tomska). Personal archive

 • 5

  Sigulda ferry, early 20th century. Postcard collection by Egils Jemeljanovs

 • 6

  Sigulda ferry, 1934. Postcard collection by Egils Jemeljanovs

 • 7

  Sigulda ferry, early 20th century. Postcard collection by Egils Jemeljanovs

 • 8

  Sigulda ferry, early 20th century. Postcard collection by Egils Jemeljanovs

 • 9
 • 10

Jauktu mediju instalācija: metāla konstrukcija 94 x 185 x 190 cm, naglas, digitālā druka 100 x 70 cm, gaismas

Mixed media installation: metal construction 94 x 185 x 190 cm, nails, inkjet print 100 x 70 cm, lights

Pārceltuve                                                   Ferry-Boat (2014)

Ķeltu ticējums vēsta, ka zaudēto tuvo cilvēku dvēseles iemājo kādā zemākā būtnē – dzīvniekā, augā, nedzīvā priekšmetā – un ir mums tiešām zudušas līdz dienai, kura daudziem nekad nepienāk - kad ejam garām kokam vai iegūstam priekšmetu, kas ir viņu cietums. Mūsu atbrīvotas, dvēseles tad ir uzvarējušas nāvi un atgriežas dzīvē kopā ar mums. Tā ir ar mūsu pagātni. (Prusts.)

Pārceltuve ir vairāku mediju apvienojums, ar kuru palīdzību tiek rekonstruētas kultūrvēsturiskas vietas Latvijā. Tā ir lībiešu koka laiva, kuras daļa atrodas Mazirbes laivu kapsētā un senā Gaujas pārceltuve Siguldā, kas šobrīd dzīvo tikai atmiņās, senās pastkartēs un nostāstos. Vienīgās, kas koka konstrukciju izzušanas procesā saglabājas, ir naglas. Tās ir kā zīmes. Atrastie objekti ir kultūras artefakti un pagātnes ieraksti – arheoloģiski pavedieni par sabiedrību, kas tos producējusi.

Projekts ietver gan personisko aspektu – atmiņu vietas un dzimtas vēsturi – mājas Atmiņas Alūksnē, Latvijā, ko cēlis mans vecvectēvs Juhans Jurss (1874-1957, Tomskā), laivu meistars; gan sociālo – saistībā ar lībiešu tautas kultūru Latvijā. Mūsdienās lībieši ir minoritāte, ko pārstāv nedaudz vairāk nekā simts cilvēku. Projekts ir vērsts uz kultūras mantojuma saglabāšanu, atjaunojot jau esošo un izzūdošo pēc laika liecībām un nospiedumiem.

Projekts tapis sadarbībā ar biedrību Siguldas Mākslu Serpentīns, pateicoties Siguldas Novada domes un Siguldas novada Tūrisma informācijas centra atbalstam. Īpašs paldies: Andrim Alviķim, Egilam Jemeljanovam un Austrim-Armīnam Vītolam.

Personālizstāde Pārceltuve Siguldas dzelzceļa stacijā, 2014
Solo exhibition "Ferry-Boat" in Sigulda Railway Station, 2014

 

Skaņas kompozīcija izstādei Pārceltuve sadarbībā ar Andri Alviķi
Sound composition for the exhibition "Ferry-Boat" in cooperation with Andris Alviķis

"Celtic belief says that the souls of people we have lost reside in some lower being – animal, plant, inanimate object – and are truly lost to us until the day that, for many of them, never comes – the day when we pass a tree or aquire an object that is their prison. Then, liberated by us, the souls have defeated death and return to life alongside us. That is how it is with our past." (Proust)

"Ferry-Boat" is a multi-media combination to assist in the reconstruction of cultural and historical places in Latvia. It is a Liv wooden boat, part of which is located in Mazirbes boat cemetery and the ancient ferry across Gauja in Sigulda, which lives on only in memories, old postcards and stories. The only thing left behind after the process of decomposition of a wooden construction are the nails. They are like signs.

The project involves both personal aspects – memory space and family history - home "Atmiņas" ("Memories") in Alūksne, Latvia, built by my great-grandfather Juhan Jurss (1874 - 1957, Tomsk), who was a boat craftsman; and social aspects – in connection with Liv culture in Latvia. Nowadays Livs are a minority, represented by a little more than a hundred people. The project focuses on preservation of cultural heritage, reconstructing what is fading according to time testimonies and imprints.

Project was supported by the association “Sigulda Arts Serpentine”, Sigulda City Council and Sigulda Tourism Information center. Special thank you to Andris Alviķis, Egils Jemeljanovs and Austris-Armīns Vītols.

 

Skatīt Pārceltuves stāstu (LV) See the story about the Ferry-Boat (ENG) 

Skatīt Pārceltuves dokumentāciju (LV)

Built with Berta.me

©