Mākslinieka grāmata: 28x24 cm (2018, izdevums 2/8). 15 darbu sērija: sietspiede, 1 x 100x70 cm; litogrāfija, 7 x 28x48 cm; litogrāfija; 3 x 28x21 cm; litogrāfija, 1 x 18x24 cm; litogrāfija, 1 x 18x13 cm, digitālā druka, 2 x 28x48 cm / Pasūtīt izdrukas NOAR

Dizains: Zanda Puče
Konsultants: prof.Juris Petraškevics

 

Artist's book: 28x24 cm (2018, edition 2/8). 15 work series: screenprint, 1 x 100x70 cm; lithography, 7 x 28x48 cm; lithography; 3 x 28x21 cm; lithography, 1 x 18x24 cm; lithography, 1 x 18x13 cm, digital print, 2 x 28x48 cm / Order prints at NOAR

Designer: Zanda Puče
Consultant: prof.Juris Petraškevics

Olga (2016/2018)

Visspilgtāk kādu cilvēku mums atgādina tieši tas, ko esam aizmirsuši. Tieši tāpēc labākā mūsu atmiņas daļa mājo ārpus mums – lietaina laika vēsmā, kādas istabas noslēgtības gaisā vai tikko iekurta kamīna smaržā. (Prusts.)

Grafikas darbu sērija un mākslinieka grāmata Olga ir veltīta manai vecvecmāmiņai, šuvējai Olgai Vilhelmīnei Ķirulei. Lai gan viņu neatceros, mēģinu rekonstruēt viņas personību un dzīves telpu stāstā, fotogrāfijās un vēstulēs. Vadoties pēc Prusta metodes, savienoju savā prātā izkaisītās atmiņas, iedomu tēlus un citu cilvēku atmiņas par viņu, – līdzīgi kā šuvēja veido tērpu no piegrieztņu gabaliņiem. Šūšanas procesā, tāpat kā grafikas tehnikās, ir līdzāspastāvošs un klātesošs laiks. Sietspiedes, litogrāfijas un digitālās drukas tehnikās veidotie darbi veidoti, balstoties uz 20.gs. 60.-90. gadu grafikas estētiku – laiku, kurā dzīvoja Olga Vilhelmīne Ķirule.

Grāmatā ir leporello veida elementi – tas sniedz iespēju atsevišķas grāmatas daļas skatīt kā notinumu. Grāmatas iekšdaļu veido fotogrāfijas un telpiski elementi – pop-up telpas makets, vēstules, griezti audumu raksti un izlokāma piegrieztne. Attēlu secība ir pakārtota dzīves ciklam, sākot ar māju, kurā Olga dzīvoja. Viņas vārda burti ir klātesoši katrā lappusē. Grāmata sastāv no Munken print White papīra, 150 g/m2; ielocīta zīdpapīra vāka iekšpusē un grāmatas iekšlapās, 22 g/m2 un avīzes papīra, ~40 g/m2. Grāmatu papildina teksta burtnīca.

Teksta burtnīca: 25x22 cm (2016, izdevums 1/8)
Tekstu autori: Zanda Puče, Sandra Ķirule

Text book: 25x22 cm (2016, edition 1/8)
Text authors: Zanda Puče, Sandra Ķirule

 

Audio stāsts no grāmatas “Olga” / Audio story from the book “Olga” (LV)

"And as Habit weakens every impression, what a person recalls to us most vividly is precisely what we had forgotten. That is why the better part of our memory exists outside ourselves, in a blatter of rain, in the smell of an unaired room or of the first crackling brushwood fire in a cold grate." (Proust.)

This book is dedicated to my great-grandmother, seamstress Olga Vilhelmīne Ķirule. Although, I don't remember her, I have attempted to reconstruct her personality and milieu using the story, photographs and letters as intermediaries. According to Proust's method, I compounded collected scattered memories in my mind, fictional characters and others’ people memories of her – as a seamstress creates costume out of pieces from dress patterns. In the sewing the process, as well as in graphic techniques, time is coexistent and present. Lithography, silkscreen and digital print works are made on the basis of 60-90s graphic aesthetics – at the times when Olga lived.

In this book there are elements of “leporello”, – this enables us to see a succession of events unfolding before our eyes. Book components consists of lithographs, 3D elements, hand-written poems, cut out ornaments, a sewing pattern and a letter. Image order emulates to the life cycle of Olga, beginning with the house where she lived. The letters of her name letters are present on every page. The book consists of "Munken Print White" paper, 150 g/m2; tissue silk paper, 22 g/m2 and newspaper, ~40 g/m2. Also inside the book there is a text copybook.

Latvijas Mākslas akadēmijas Grafikas nodaļas (M.A.) absolventu izstāde News From The Past, bijusī LNB ēka, Rīga, 2016. Īpašs paldies maģistra darba vadītājam prof. Jurim Petraškevičam un litogrāfijas pasniedzējam Anatolijam Šandurovam! 

Art Academy of Latvia Department of Graphic Art (M.A.) Graduate Exhibition "News From The Past", ex-Latvian National Library building, Riga, 2016. Special thank you to Master's thesis supervisor Prof. Juris Petraškevičs and master of lithography – Anatolijs Šandurovs!

Built with Berta.me

©