Pastkaršu un pamarku sērija “Sveicieni no Siguldas!” ar zemes skaņu grafikām un Siguldas novada ainavisko vietu fotokolāžām, digitālā druka (2017)

Sveicieni no Siguldas                         Greetings From Sigulda (2017)

Savienojot projekta “Ex-libri Art voyage laikā radītos zemes skaņu grafiskos attēlus ar Siguldas novada ainavisko vietu fotokolāžām, es izstrādāju pastkaršu un pamarku sēriju veltītu Siguldas 810.gadei un organizēju skolēnu darbu konkursu ”Mana pastkarte un pastmarka”.

Sveiciens no Siguldas, tā uz pagājušajā gadsimtā izdotajām Siguldas pastkartēm rakstīja fotogrāfi. Pastkartes attēls kalpo kā pagājušo laiku simbols, laika un telpas liecība ar tai raksturīgu materialitāti, identitāti un mītiskumu. Tēlu valodas izvēle – romantizētās ainavas un personāži ir radikāls pretstats pašreizējiem sociāli tehnoloģiskajiem procesiem. Sagatavojot izstādi, viens no mērķiem bija pilnīgāk izprast šo procesu norises un ietekmi uz mūsdienu attēlu kultūru; popularizēt Siguldas ainaviskās vērtības, ar mūsdienīgiem mākslas līdzekļiem pievērst sabiedrības uzmanību – sevišķi skolēnu. Siguldas ainavas veidotas digitālās fotokolāžas tehnikā, iedvesmojoties no mākslinieka Deivida Hoknija (David Hockney). Šis ir turpinājums 2016.gadā īstenotajam projektam EX-libri Art voyage un tā laikā radītajiem zemes skaņu grafiskajiem attēliem (izvēlētas tās pašas Siguldas vietas, grafikas izmantotas pamarku dizainā), tādēļ ainavas ir nevis krāsainas, bet melnbaltas.

Pastkaršu un pamarku sērija “Sveicieni no Siguldas!” ar skolēnu darbiem no konkursa ”Mana pastkarte un pastmarka”, digitālā druka (2017)

Pastkaršu kolekcionāra Egīla Jemeljanova savāktais bagātīgais seno pastkaršu klāsts liecina par to lielo popularitāti. Lai gan Sigulda joprojām ir tikpat skaista, un ar katru gadu kļūst aizvien krāšņāka, tūristu plūsma palielinās, tomēr diezin vai nākotnes kolekcijas būs tikpat bagātīgas! Straujā dzīves ritma dēļ vairs nav laika nogaidīt. Tas ir mūsdienu atsvešinātais, steidzīgais, racionālais un tehniskais laiks. Lēnajai komunikācijai caur pastu, vēstulēm un rakstītu tekstu kā izzūdošai parādībai pretstatāmi sociālie komunikācijas tīkli, kuros novērojama privātās telpas robežu izzušana vai pat neesamība. Sociālo mediju platformas Facebook siena ir kā intimitātes fasāde (facade of intimacy). Savukārt vēstuļu rakstīšana un pastkaršu vērošanas process uzskatāms par sava veida privātu telpu ap sūtītāju, saņēmēju un attēlu. Pastkartes ir savdabīgs kultūrvides fenomens mūsdienu informācijas un attēlu pārprodukcijas laikmetā.

2007.gadā, kad Sigulda svinēja 800. jubileju, par godu šim notikumam Siguldas novada Dome izdeva seno pastkaršu komplektu un 16 pamarku sēriju, uz kurām bija attēloti dažādi Siguldas, Turaidas un Krimuldas vēstures un dabas pieminekļi. Šogad Sigulda svin 810.jubileju, un mūsuprāt, ir atkal pienācis laiks atcerēties par pamarkām, pastmarkām un pastkartēm, aicinot procesā iesaistīties Siguldas bērnus un jauniešus, kuri piedalījās konkursā Mana pastkarte un pamarka, zīmējot Siguldas ainaviskās vietas. Šis ir piedāvājums iet soli tālāk, apvienojot tradicionālo ar jauno! Pamarkas ir joprojām pilnībā neizmantots reklāmas veids, ar mūsdienu tehniskajām drukas iespējām katrs iedzīvotājs var sagatavot skaistu papildinājumu saviem pasta sūtījumiem, tādējādi iepriecinot gan sevi, gan citus!

Personālizstāde “Sveicieni no Siguldas” un skolēnu darbu konkursa ”Mana pastkarte un pastmarka” apbalvošana Siguldas novada bibliotēkas izstāžu zālē (2017)

Projekts tiek īstenots ar Siguldas novada pašvaldības Kultūras un izglītības konkursā piešķirto līdzfinansējumu un biedrības Siguldas Mākslu serpentīns atbalstu.

 

Pamarkas parasti tiek veltītas dažādiem notikumiem, to vizuālai akcentēšanai, reklamēšanai. Pasaulē šo marku kolekcionēšanu uzskata par patstāvīgu filatēlijas novirzienu, ko ar pastmarku kolekcionēšanu saista vienīgi tas, ka arī tās tiek izmantotas pasta sūtījumiem, tikai nevis kā pasta vērtszīmes, bet gan sūtījumu noformēšanai. Tā kā pamarkas tiek izdotas propagandas nolūkos un izplatītas pret ziedojumiem, tām nav noteikta nomināla un tās nevar izmantot pasta sūtījumu apmaksai (Ervīns Jākobsons, interneta vietne: www.laikmetazimes.lv).

Video intervija ar kolekcionāru Ilgoni Šteinbergu par pamarku vēsturi (2017)

In the project I developed a series of postcards and stamps dedicated to the 810th year anniversary of Sigulda, linking graphic images of soil sounds created in the project "Ex-libri Art Voyage" with photo collages of the Sigulda landscapes. 

"Greetings From Sigulda", it was written by photographers on the postcards from Sigulda issued in last century. The postcard image serves as a symbol of time, a testimony of time and space, with its inherent materiality and identity. The chosen image of a language – romantic landscapes and characters is a radical contrast to the current socio-technological processes. During the project it is planned to understand more fully the processes on the contemporary image culture.

The rich collection of old postcards collected by postcard collector Egil Jemeljanov shows their great popularity. Although Sigulda is still just as beautiful as it has always been, every year it still becomes more and more colourful and the tourist flow is increasing. But the future postcard collections might not keep up with Sigulda! There is no time to wait in this fast pacing rhythm of life. It is a modern, alienated, rational and technical time. The slow communication through mail, letters, and written text, as a dying phenomenon, is counterproductive to social communication networks, in which the boundaries of personal space fade and even disappear. “Facebook's” social media platform is a facade of intimacy. In turn, letter writing and postcard sending are a kind of private space around the sender, recipient, and image. Postcards are a peculiar cultural phenomenon in the era of modern information and image overload.

In 2007, when Sigulda celebrated the 800th anniversary, in honour of this event, the Sigulda District Council issued an ancient postcard collection and a series of 16 postage stamps that featured various historical and natural objects of Sigulda, Turaida and Krimulda. In 2017, Sigulda celebrated the 810th anniversary, and in our opinion, it's time to remember the postage stamps and postcards once again by inviting the children of Sigulda and young people who participated in the contest "My Postcard and Postage stamp" by drawing the scenic sites of Sigulda. This offer goes a step further, combining the traditional with the new! Postage stamps are still a completely underappreciated form of advertising but with today's technical printing capabilities, every resident can make a beautiful addition to their mail by delighting themselves and others!

 

The project is made with the support of the Sigulda Municipality Council of Culture and Education Department co-financing and association "Sigulda Arts Serpentine" support. 

 

* Postage stamps are usually dedicated for various events, visual emphasis, and advertising. The collection of these stamps is considered to be an independent direction of philately, which is associated with the collection of stamps only by the fact that they are also used for postal items, but not as postmark banners, but specifically for delivery of items. Since stamps are issued for propaganda purposes and distributed from donations, they do not have a specific value and cannot be used as payment for mail (Erwin Jakobson, Internet website: www.laikmetazimes.lv).

Built with Berta.me

©